HAVE GOT là động từ ám chỉ đến việc sở hữu một vật gì đó, hoặc có một vật gì đó. Trong tiếng Anh, không phải lúc nào chúng ta cũng dùng I HAVE, hoặc I DONT HAVE mà chúng ta có thể thay thế bằng HAVE GOT. Hãy nhìn cấu trúc và cách sử dụng bên dưới 

cấu trúc have got

Cấu trúc got/ have got

Khẳng định                                                       

I

You

We

They

 

have got

(I’ve got)

(You’ve got)

(We’ve got

(They’ve got)

Phủ định

I

You

We

They

 

have not

(haven’t)

 

got

Khẳng định  

She

He

It

 

has got

(She’s got)

(He’s got)

(It’s got)

Phủ định

She

He

It

 

has not

(hasn’t)

 

got

 Câu hỏi                                                            

 

Have

 

I

you

we

they

 

got … ?

Câu trả lời

 

Yes,

No,

I

you

we

they

 

have

haven’t

Câu hỏi  

 

Has

she

he

it

 

got … ?


Câu trả lời

Yes,

No,

she

he

it

 has

 hasn’t

Cách sử dụng cấu trúc got / have got

Vật sở hữu:

  • She’s got three cars.
  • Have you got a car?
  • We’ve got three children.
  • He hasn’t got many friends.

Chứng bệnh:

  • I’ve  got a bad cold.
  • Has he got a headache?

Mô tả:

  • He’s got brown hair, blue eyes and a long nose

Chú ý với cấu trúc got/ have got

Chúng ta cũng sử dụng have cho vật sở hữu:

  • They have a big house.
  • Do you have a job?
  • I don’t have enough money.

Nhưng trong tiếng anh Anh have got được sử dụng phổ viết hơn have cho vật sở hữu.

Hãy tiếp tục đón đọc những bài học ngữ pháp tiếp theo của tiếng anh Tâm Nghiêm nhé

2.7/5 - (73 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.