Ngoài các giới từ thường gặp như in, on, at thì trong tiếng Anh còn vô số các giới từ khác nhau. Chúng được sử dụng linh hoạt trong nhiều tình huống khác nhau. Hãy cùng Tâm Nghiêm tìm hiểu cách sử dụng chúng trong bài viết dưới đây nhé.

Bài viết thuộc Hệ thống kiến thức tiếng Anh thi THPT Quốc gia

Giới từ trong tiếng Anh (Preposition) là gì?

Tổng hợp các giới từ thông dụng trong tiếng anh

Giới từ là một từ thể hiện mối quan hệ giữa danh từ (đại từ) với một thành phần khác trong câu. Chúng thường được sử dụng để chỉ vị trí, phương hướng, hoặc các mối quan hệ khác. Những từ này tạo ra sự kết nối và cung cấp thông tin về các thành phần khác nhau của câu. Chúng rất cần thiết để xây dựng cấu trúc và truyền tải được ý nghĩa của câu.

Có rất nhiều giới từ, trong đó có các giới từ phổ biến là:

  • In (trong): We live in the city.
  • On (trên): The book is on the shelf.
  • Under (dưới): The cat is under the table.
  • Between (giữa): There is a bridge between the two hills.
  • Before (trước): We’ll meet before the movie starts.
  • After (sau): She arrived after the party ended.

Các giới từ trong tiếng Anh

Giới từ có thể được phân thành nhiều loại dựa trên chức năng của chúng. Dưới đây là các loại giới từ chính:

Phân loại các giới từ (prepositions)

Giới từ chỉ nơi chốn – Place

Giới từ  Nghĩa Ví dụ
In trong
 • The cat is in the box.
On trên
 • The book is on the table.
At tại
 • They are waiting at the bus stop.
By bằng, bên cạnh
 • Stand by the door.
Under dưới
 • The cat is under the chair.
Over ngay trên
 • The plane is flying over the clouds.
Between ở giữa 2 địa điểm
 • The park is between the two buildings.
Among ở giữa 3 địa điểm trở lên
 • The book is among the others on the shelf.
Beside bên cạnh
 • The cat is sitting beside the dog.
Next to bên cạnh, kế bên
 • Sit next to your friend.

Giới từ chỉ thời gian – Time

Giới từ Cách dùng Ví dụ
In tháng, năm, mùa, khoảng thời gian dài
 • I’ll see you in July.
 • The project will be completed in a year.
On sử dụng cho ngày cụ thể
 • The meeting is on Monday.
 • She was born on June 15.
At các thời điểm cụ thể (giờ và thời gian trong ngày)
 • The party starts at 7 PM.
 • I have a meeting at noon.
Since mốc thời gian
 • I’ve known her since 2010.
 • He has been working here since last summer.
For khoảng thời gian
 • I’ll be away for a week.
 • They’ve lived here for five years.
During hành động xảy ra trong 1 khoảng thời gian
 • It rained during the night.
 • We met during the conference.
By thời hạn hoặc thời gian muộn nhất để hoàn thành 1 hành động
 • Submit your assignment by Friday.
 • I’ll finish the report by the end of the day.
Until/ Till sự tiếp tục của hành động đến 1 thời điểm nhất định
 • We can stay here until midnight.
 • The store is open till 9 PM.

Giới từ chỉ phương hướng – Direction

Giới từ Cách dùng Ví dụ
To Một địa điểm cụ thể
 • We are going to the park.
 • She walked to the store.
Into Vào trong một địa điểm
 • He went into the building.
 • The cat jumped into the box.
Onto Trên một bề mặt
 • Place the book onto the table.
 • The bird flew onto the branch.
Through
 • Từ bên này sang bên kia
 • Đi qua 1 không gian
 • We walked through the forest.
 • The river flows through the valley.
Across Từ bên này sang bên kia (trên 1 bề mặt)
 • They swam across the river.
 • We walked across the bridge.
Along Chuyển động trên 1 đường thẳng (song song trên 1 bề mặt)
 • Walk along the street.
 • The fence runs along the property.
Over chuyển động trên bề mặt
 • She climbed over the fence.
 • The plane flew over the mountains.
Around xoay xung quanh một vật
 • Let’s walk around the park.
 • The cat circled around the mouse.
Under chuyển động bên dưới
 • The cat crawled under the bed.
 • We found treasure under the sand.
Up đi lên
 • They climbed up the stairs.
 • The balloon floated up into the sky.

Mẹo để học giới từ trong tiếng anh(Preposition)

Mẹo học tiếng anh đơn giản dành cho người mới học

Không dịch các giới từ trong tiếng anh ra tiếng Việt

Người học tiếng Anh không nên dịch trực tiếp các giới từ từ ngôn ngữ đầu tiên của mình vì một giới từ có thể tương ứng với một số giới từ khác nhau trong tiếng Anh. Một cách hay để biết nên sử dụng giới từ nào là tham khảo từ điển của người học tiếng Anh. Dưới đây là một số liên kết:

* Từ điển Cambridge Advanced Learner: từ điển.cambridge.org;
* Từ điển tiếng Anh Macmillan: macmillandictionary.com;
* Từ điển dành cho người học của Merriam Webster: learnerdictionary.com;
* Từ điển dành cho người học nâng cao Oxford: oxfordlearnersdictionaries.com.

Đọc các tài liệu bằng tiếng Anh

Đây là một điều hữu ích để học các cụm giới từ và cách sử dụng chúng trong ngữ cảnh. Chọn
bất kỳ văn bản nào mà bạn quan tâm và xác định tất cả các giới từ, với sự nhấn mạnh cụ thể vào danh từ hoặc động từ đi cùng với một giới từ cụ thể.

Lắng nghe cách người nói sử dụng giới từ trong tiếng anh

Trong hội thoại, phim ảnh, bài hát và thuyết trình sẽ giúp bạn mở rộng vốn từ vựng giới từ của bạn. Ngược lại, hãy luyện tập cách sử dụng giới từ trong đời sống hàng ngày trò chuyện với bạn cùng lớp và bạn bè. Lúc đầu, bạn có thể tập trung vào năm cụm giới từ và sau đó dần dần tích hợp những cái mới vào cuộc trò chuyện của bạn khi bạn cảm thấy thoải mái hơn. Thực hành làm cho tốt hơn!

Hãy cố gắng luyện tập mỗi ngày để nắm vững kiến thức hơn. Hãy bắt đầu với các giới từ đơn giản và học thêm các cụm giới từ nâng cao hơn nhé. Chúc các bạn học tốt.

Tham khảo một số bài viết khác trên kênh Tâm Nghiêm:

5/5 - (4 bình chọn)
.
.
.
.