Để tiếp tục chuỗi bài liên quan đến IELTS Writing, hôm nay chúng ta sẽ đi vào phân tích một dạng bài trong Writing. Đó là cách viết Agree or Disagree Essay. Cùng Tâm Nghiêm phân tích thử một bài Agree or Disagree Essay và đưa ra một vài kết luận nhé!

Agree - Disagree Ielts Writing Essays

Làm thế nào để viết 1 bài văn AGREE or DISAGREE

Đối với hầu hết các dạng bài AGREE/ DISAGREE, chúng ta có thể đồng thuận/ không đồng thuận với STATEMENT của yêu cầu của đề bài. Hoặc chúng ta có thể đưa ra quan điểm ở đó chúng ta thể hiện được sự cân bằng các ý tưởng/vấn đề về STATEMENT đó. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta thảo luận 2 mặt của 1 vấn đề. Thí sinh/người học vẫn cần phỉa thể hiện rõ ràng quan điểm của bản. Qua đó có thể đạt được điểm TASK RESPONSE, chiếm 25% tổng sổ điểm bài viết của mình.

Khám phá thêm kinh nghiệm về học và thi IELTS tại Tâm Nghiêm.

Ví dụ cách viết Agree or Disagree Essay

Dưới đây là một ví dụ về cách viết AGREE/ DISAGREE ESSAY. Cùng thử phân tích essay này cùng với Tâm Nghiêm đồng thời đưa ra được bố cục viết bài văn AGREE/ DISAGREE hiệu quả.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

It is often argued that it is more advantageous to choose a job with high wage, even if it doesn’t appeal to you at all. I completely disagree with this opinion and think that job satisfaction is much more important than salary.

First of all, I believe that job satisfaction gives people a sense of fulfillment that no money can guarantee. Even if someone is earning a high salary, but feels tensed and compromises with his conscience, this person won’t enjoy his life. While pursuing one’s interests will always bring pleasure and feeling of satisfaction. For example, a lot of famous researchers made their career choices not because of appealing wages, but because they werepassionate about science. That’s why it’s more important to choose the kind of work that makes you happy than to look only at a high salary.

Secondly, doing what you like keeps you motivated and therefore leads to a career growth. In other words, there is a strong relation between job satisfaction and productivity. People who love their jobs can easily excel in their fields of work and achieve better results than those, who put salary on the first place. For instance, Henry Miller decided to leave his everyday job despite a good wage and ventured to become a writer. And after enduring years of ups and downs he became one of the most famous and well-paid authors of the twentieth century. Thus, advantages of jobs that keep you satisfied outweigh the drawback of a low salary in a long-term perspective.

To conclude, I strongly believe that job satisfaction is more beneficial than high salary because it makes people happy and motivated.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Phân tích bố cục bài văn

Phân tích bài viết dạng Agree or Disagree Essay phần mở bài - Tâm Nghiêm chia sẻ kiến thức IELTS
Introduction
Phân tích bài viết dạng Agree or Disagree Essay phần thân bài - Tâm Nghiêm chia sẻ kiến thức IELTS
Body 1
Phân tích bài viết dạng Agree or Disagree Essay phần thân bài - Tâm Nghiêm chia sẻ kiến thức IELTS
Body 1
Phân tích bài viết dạng Agree or Disagree Essay phần thân bài - Tâm Nghiêm chia sẻ kiến thức IELTS
Body 2
Phân tích bài viết dạng Agree or Disagree Essay phần thân bài - Tâm Nghiêm chia sẻ kiến thức IELTS
Body 2
Phân tích bài viết dạng Agree or Disagree Essay phần kết bài - Tâm Nghiêm chia sẻ kiến thức IELTS
Conclusion

Kết luận về cách viết AGREE or DISAGREE – Essay

Như vậy để làm 1 bài văn AGREE/ DISAGREE. Một trong những việc quan trọng là vạch rõ/phân rõ bố cục của bài viết

I. Introduction

  • General statement: tóm tắt lại/ paragraph lại yêu cầu đề bài
  • Thesis statement: chỉ rõ hướng viết bài + outline cơ bản của bài

II. Body

  • Body 1: Nói về hướng viết/ ý viết số 1

+ Topic Sentence

+ 1 câu lập luận

+ 1 ví dụ minh hoạt

+ 1 câu kết luận

  • Body 2: : Nói về hướng viết/ ý viết số 2

+ Topic Sentence

+ 1 câu lập luận

+ 1 ví dụ minh hoạt

+ 1 câu kết luận

III. Concluding paragraph: kết luận, tổng kết lại ý của toàn bài

 

Tham khảo thêm một số bài viết khác giúp bạn bổ sung kiến thức IELTS sau đây:

Các lỗi sai thường gặp trong IELTS Writing cần lưu ý khi làm bài

Cách viết Opinion Essay – Phân tích bố cục bài viết cho trước

Rate this post
.
.
.
.