Bài viết bên dưới giúp người đọc xác định được câu bị động (passive voice) trong tiếng Anh tốt hơn. Hai ví dụ mẫu được trích xuất từ nguồn báo https://www.lemonde.fr/

Xác định câu bị động trong văn bản của bạn

Xác định passive voice trong bài viết của bạn là một kỹ năng quan trọng cần có với tư cách là một nhà văn.

Thể bị động là một phong cách viết thường được sử dụng để  người viết không nói nhiều về tác nhân nhân gây hành động hoặc sự kiện được mô tả. 

Câu Bị động Ví Dụ

Ví dụ về câu bị động

Để xác định thể passive voice trong bài viết của bạn, hãy tìm những câu có dạng động từ “to be” theo sau là quá khứ phân từ.

Ví dụ: “Anh ấy đã ném quả bóng” là một ví dụ về thể bị động.

Câu có thể được viết lại ở thể chủ động, đó sẽ là “Anh ấy đã ném bóng.”

Câu Bị động Ví Dụ 2

Một cách khác để xác định câu bị động là tìm những câu thiếu chủ ngữ rõ ràng.

  • Ví dụ: “Cửa sổ bị vỡ” là một ví dụ về thể bị động vì câu văn này không chỉ rõ ai đã làm vỡ cửa sổ.

Để làm cho câu này có ý nghĩa, bạn cần thêm một chủ ngữ, chẳng hạn như “Anh ấy đã phá vỡ cửa sổ.”

Bằng cách nhận ra câu bị động trong bài viết của mình, bạn có thể làm cho bài viết của mình trực tiếp và rõ ràng hơn.

 

Câu Bị động Ví Dụ 3
Nguồn tài liệu tham khảo để phân tích: Lemonde.fr
Câu chủ động thường hấp dẫn và dễ hiểu hơn, điều quan trọng  bạn biết lúc nào cần sử dụng 2 loại câu: chủ động và bị động hợp lý. 
Rate this post