Bài viết lần này sẽ là Cue Card Sample Answer Topic 4 với chủ đề về TIME-BASED. Đề bài được đưa ra chi tiết như sau: Describe a time you had to change your plan. Hãy lưu ý là với chủ đề này, học sinh cố gắng sử dụng thời động từ hợp lý. Các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Cue Card Sample Answer Topic 4 - Describe a time you had to change your plan
Topic

Phân tích đề bài Cue Card

Phân tích đề bài Cue Card cho trước

Phân tích chi tiết và đưa ra hướng làm bài

Nếu dựa vào bản sơ đồ ở trên, người học sẽ có thể nhận thấy rằng cue card đã chỉ cho thí sinh biết các đường đi nước bước của từng vấn đề

 • Describe: mô tả, đưa ra các thông tin chi tiết về 1 vấn đề nào đó
 • A time: một lần nào đó , ám chỉ đến câu hỏi WHEN: thời điểm đó có thể là giờ, khoảnh khắc, ngày, tháng hoặc năm
 • Had to: bắt buộc, buộc phải. Nghĩa là thí sinh thể hiện rõ rằng đây là tình huống bắt buộc và không thể không thực hiện. Đã có 1 tác nhân ngoại cảnh. Đồng thời thí sinh có thể thấy rằng thời động tự cần sử dụng ở đây là thời quá khứ đơn
 • Your plan: nghĩa là thí sinh vốn dự định ban đầu có kế hoạch A (sử dụng quá khứ, hoặc quá khứ hoàn thành), sau đó vì tình huống bắt buộc, thí sinh sẽ sử dụng kế hoạch B

Dựa vào outline của phần Speaking Part 2 trên, thì sinh sẽ cần trả lời các câu hỏi cố định:

Phân tích đề bài và đưa ra hướng làm cho Cue Card

Để có thể nắm bắt nhiều từ vựng hơn sử dụng cho Speaking Part 2, học sinh có thể tham khảo Từ vựng mô tả cảm giác, từ đó ứng dụng link hoạt hơn và sâu sắc hơn vào các bài thi IELTS Cue Card. Các thông tin cơ bản về bài thi Ielts tại đây.

Cue Card Sample Answer Topic 4 – Sample 1

Ở phần Sample Answer 1, học sinh sẽ nhìn thấy từng câu trả lời được phân tách rõ ràng và rõ rệt:

 • when this happened

I’d like to tell you about a time when I had to change my plans, which left an indelible impression on me.

Last month, I planned a picnic with my friends at a camping site on the outskirts of town.

> Mốc thời gian: Last month

> Chủ đề: A picnic with friends at a camping site

> Thông tin bổ sung thêm:

In fact, we had planned a picnic to refresh ourselves and relax after the tense exams. Everything that was required, including food, drinks, and even a change of clothes, was well prepared. I was so excited about this trip that I couldn’t sleep and ended up chatting with my friends all night.

 • what made you change your plan 

However, due to severe weather the following day, we were forced to cancel our plans. It was raining cats and dogs, there were clouds in the sky, and I was feeling really down.

 • what the new plan was: 

As a result, we decided to postpone our plans. Instead, we threw a party at the home of a friend. We cooked some of our favorite dishes together before playing cards.

 • and how you felt about the change

We all had a great time at this party, which helped us relax and prepare for the new semester.

Overall, I can learn that we can easily adapt to changes and have fun together despite some difficulties. This memory is still vivid in my mind.

Cue Card Sample Answer Topic 4 – Sample 2

Bài mẫu

Bài mẫu Cue Card Topic 4

Các sự kiến chính trong bài hoàn toàn có thể nhận định được như sau:

 • When happened: last year
 • What the plan was: to visit a science museum my hometown
 • Why changed: rain and rain heavily; raining cats and dogs and continued for about four hours at a time
 • What did instead:
  • decided to wait a few minutes for the rain to stop before continuing
  • made some fried food and watched some movies together
 • how you felt: unable to enjoy ;did make some wonderful memories, cherish for the rest of our lives

 

Như vậy bài viết này có thể đảm bảo các yếu tốt outline cơ bản của 1 bài Speaking part 2 trong phần thi Speaking IELTS. Thí sinh có thể tham khảo thêm

 1. Từ vựng chủ đề Change
 2. Collocation với Change
 3. Describe a time you received bad service in restaurants/shops

 

Rate this post
.
.
.
.